Garantie

FIGO B.V., hierna te noemen FIGO, staat er voor in dat de geleverde apparatuur van deugdelijk materiaal is vervaardigd en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is geproduceerd.

Mocht zich desondanks binnen de termijn van 12 maanden na aankoop van de apparatuur een defect voordoen ten gevolge van materiaal- en/of fabricagefouten dan verklaart FIGO zich bereid, met inachtneming van onderstaande bepalingen dit te verhelpen zonder berekening van kosten.

De leveringsbrief is tevens uw garantiebewijs

Er kan alleen een beroep gedaan worden op de garantie tegen overlegging van de leveringsbrief. De leveringsbrief vermeld duidelijk het type- en serienummer van het product en de afleverdatum. De garantie vervalt indien op het genoemde document iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt. Op het apparaat staat het typenummer en het unieke serienummer vermeld. De garantie vervalt tevens indien het typenummer en/of het serienummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

Garantiebepalingen

 • De garantie is alleen van toepassing bij normaal gebruik en indien conform de installatie- en gebruiksvoorschriften is gehandeld.
 • De garantie geldt niet indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, of indien er ingrepen aan zijn verricht of reparatie is uitgevoerd door niet door ons erkende servicediensten.
 • Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.
 • De garantie vervalt indien onderdelen zijn vervangen door niet-originele FIGO onderdelen.
 • De onderdelen die onder garantie zijn vervangen, worden eigendom van FIGO.
 • Extra kosten die door u of door derden gemaakt worden voor het kunnen uitvoeren van de reparatie, vallen niet onder de garantie.
 • Indien herstel of vervanging van het defecte apparaat onredelijke kosten met zich meebrengt, heeft FIGO het recht een alternatieve genoegdoening aan te bieden. Indien een gelijkwaardige vervanging van het apparaat wordt aangeboden behoudt FIGO het recht een vergoeding naar rato van de reeds verstreken gebruiksperiode te berekenen.
 • Indien een apparaat overgebracht wordt naar een ander land dient men na te gaan of het apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en de technische normen (o.a. spanning, netfrequentie, installatievoorschriften, gebruiksrechten, klimaatomstandigheden) van het betreffende land. Enige noodzakelijke aanpassingen doen deze garantie vervallen.

Reparatie regeling

Mocht u het vermoeden hebben van een mogelijk defect verzoeken wij u vriendelijk allereerst de checklist na te gaan welke u vindt in de handleiding van uw FIGO product. Nadat u op basis van de check list een van onze producten wilt retourneren in verband met een mogelijk defect kunt u gebruik maken van onze garantie en reparatie procedure:

 • Neem contact op met onze supportafdeling. Zij geven u een RMA-nummer ter referentie.
 • Vul het RMA formulier behorende bij uw product zo volledig en duidelijk mogelijk in.
 • Retourneer het product, voorzien van het RMA formulier aan:

FIGO BV
t.a.v. Retouren
Hengelosestraat 549
7521 AG Enschede

 • Bij de ontvangstbevestiging informeren wij u of het product onder de garantiebepalingen valt.
 • Voor reparaties boven € 100 ontvangt u een prijsopgave. Voor reparaties beneden € 100 is het insturen van het defecte product opdracht tot reparatie.
 • Voor het onderzoeken van een defect product wordt € 50 in rekening gebracht. Deze kosten vervallen indien het product nog binnen de garantie valt of indien het product gerepareerd wordt.
 • Na reparatie ontvangt u het product retour, inclusief opgave van de door ons verrichtte werkzaamheden.